fbgn Dünya Çevre Bilinci Ve Eğitim Derneği - DCBED
logo
Anasayfa
Hakkımızda
Basında Biz
Tanıtım Broşürü
  Etkinlikler
Projeler
İletişim
Bağış için Tıklayın
Burs Verenler
Temsilciliklerimiz
   Aramızdan Ayrılanlar
Üyelik Formu

DÜNYA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİM DERNEĞİ


DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Derneğin Adı DÜNYA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİM DERNEĞİ
Merkezi İSTANBUL

Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Şubeleri açılacaktır


DÜNYA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİM DERNEĞİ
WORLD ENVIRONMENTAL AWARENESS AND EDUCATION ASSOCIATION
 
W  E/A/A/E/A 
 
  WE *(BİZ)
A ( AKILCI) 
A (ARAŞTIRMACI)
E (EĞİTİMCİ
A (AYDIN DÜŞÜNCELİ/FİKİRLERE AÇIK )
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
MUTLU İNSAN VE GENÇ KALABİLECEK BİR DÜNYA İÇİN…..
 
SLOGAN "YAŞAMIN TERCİH ETTİĞİ DEĞER EVRENSEL DÜNYA İNSANI"
 
AMAÇ "EVRENSEL VE KİŞİSEL MÜKEMMELİĞİ POZİTİF BİR YAŞAM ADINA YAKALAMAK İNSANLIĞIN DÜNDEN BUGUNE MİRASINI MİRASI OLAN DÜNYASINI KORUMAK,
HAVA SU GÜVENLİ BESİN KAYNAKLARINI VE GEZEGENİMİZDEKİ TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNİ YOK EDEN UNSURLARA KARŞI BİYOLOJİ FİZİK KİMYA SAĞLIK VE SOSYAL
BİLİMLER ADIYLA HATTA KİŞİSEL GELİŞİMLER, GELİŞTİRMELER AMAÇLARIYLA HAZIRLANAN PROJELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ  VE BU KAPSAMDA HER YIL
DÜZENLENEN ULUSLAR ARASI ORGANİZASYONLAR YAPMAK VE YİNE BU KAPSAMDA FİNALİSTLER VE ÖDÜLLER OLUŞTURMAK(KİTAPLAR VE YAYINLAR İLE) TÜM BUNLARI PRATİK UYGULAMALARA GEÇİREREK EĞİTİMLER YAPMAK
DÜNYAYI VE İNSANLARI GENÇ VE MUTLU KILMAK.
VE TABİİ Kİ;
* çağın ötesinde düşünebilen çözümcü toplum bilinci yüksel bireyler yetiştirmek
* her türlü insandan insana yada insandan evrene gelebilecek zararların önlenmesini sağlamak
*yine bu bağlamda toplum ve evren için gerekli ve bu konuda;
Tüm insanların farkındalığının geliştirilmesi için gereken her türlü imkan ve olanagı oluşturmak
* ayrıca insana saygı ögesinin altını cizerek bir insanın diger insana zararının olumsuzluğunun farkında olmasını saglamak
*ve bunun için gerekli yasaların çıkarılmasını hedeflemek  (örnek yere tükürme camdan sigara izmarti atmak gibi kişilerin farkında olmadan yaptıgı ancak topluma ciddi zararları olan olayların giderilmesi ve yasal cezaların uygulatılmasını sağlamak gibi)
 
MADDE 1
-Dernek, Başta insanlar olmak üzere, özellikle çevredeki tüm canlıların varlığına ve sağlıklı gelişmelerine zarar veren etmenlerin ve oluşumların; bu etmen ve oluşumlara yol açan nedenlerin belirlenmesi;
Ülkemizin ormansızlaşmasına, dolayısıyla da giderek çölleşmesine yol açan nedenlerin ve oluşumların önüne geçilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi;
Her türlü bitki ve hayvan türü ile suların ve toprakların korunmasına ve niteliğinin iyileştirilmesi;
Yurttaşlarımızın başta ormanlar olmak üzere doğal çevrenin sundu- ğu her türlü ürün ve hizmetlerden gerektiğince ve dengeli olarak yararlanabil- mesinin sağlanması;
Doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek,
Küresel ısınma ve İklim değişikliği felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteğini sağlamak.
Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek,
Kültürel ve ekolojik zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek,
Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak
Çevreyi(cansız yada canlı) yaşamın en temel , en vazgeçilmez unsurları olarak görmek
Çevrenin korunmasında sürdürülebilir kalkınma ilkesinden çok, yaşamın sürdürülebilirliğini ilkesini benimsemek ve vurgulamak. Doğal kaynakların korunmasını sağlamak
Günümüz bölgesel çevre sorunlarından olan, ormanların yok edilmesi, temiz içme sularının azalması, tarım alanlarının verimsizleşmesi, aşırı nüfus artışı, erozyon, göç, çarpık kentleşme, gecekondulaşma, kıtlık, kuraklık, besin kaynaklarının azalması, enerji tüketiminin atması, endüstriel kirlilik, atıklar, gürültü kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği, eğitime, çözüm üretmek.
Günümüz küresel çevre sorunlarından olan küresel ısınma ve sera etkisi, karbon dioksit emisyonunun artması, asit yağmurları, doğal yaşamının kaybolması, okyanus, büyük deniz ve nehirlerinin kirlenmesi, endüstriel gelişme küresel çevre sorunlarına çözüm üretilmesine katkıda bulunmak. amacı ile kurulmuştur.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
ve kayıtların mevzuata 8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak ***TL, aylık olarak ta ** TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü
Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
 
Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
 
Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
 
Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
 
 
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sivil Toplumu Destekleme Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu ve ya 5253 sayılı yeni Dernekler Kanununa uyarlanması maddesi , Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 Bu tüzük 22 (Yirmi iki ) maddeden ibarettir.
 
Kurucu, yönetim kurulu ve komisyon üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
 


KURUCU ÜYELERİMİZ
DENETİM KURULU

KURUCU ÜYELERİMİZ

1 . NESRİN AKKOÇ-----KURUCU BAŞKAN
Sanatçı/Yazar/İst.Çevre Fed.Yön Krl.Üyesi/İktisatçı

2. Prof.Dr. Orhan DOĞAN--KURUCU BAŞKAN YRD.
Ziraat Yüksek Mühendisi

3. HÜSNÜ DÜZEN---SAYMAN
İşletmeci/İş adamı-Muhasip

4. HALİME OTLU---GENEL SEKRETER


5. BAHATTİN BAŞAR---Üye


6. DURMUŞ SARIKAYA---Üye

           
7.MEHMET YAMAN---üye


YÖNETİM KURULU (YEDEK)

 

1.       İZZETTİN BİRER

2.       ZUHAL TUTKUN

3.       ZÜLAL BENGÜ HAMLEOĞLU

4.       SELAHATTİN AYDIN

5.       ASLI ALTIN

6.       ÖZER AKYOL


DENETİM KURULU (ASİL)


1.BAHAETTİN BAYRAM (BAŞKAN)

2.MEHMET ALTINORDU

3.AYŞE DEMİRER ÖZKES


DENETİM KURULU (YEDEK)

 

1.       HALİM BURSALI

2.       ALİ SAMİ SAĞLAM

3.       ALİ BEYAZITLI


ONUR ÜYELERİMİZ


Nesrin AKKOÇ (Kurucu Başkan / Sanatçı / Yazar / iktisatçı / Ist Cev Fed.Dnş.)

Fikret HAKAN (Sanatçı / Aktör - ACI KAYBIMIZ)

Ediz HUN (Sanatçı / Aktör)

İzzet GÜNAY (Sanatçı / Aktör)

Eşref KOLÇAK (Sanatçı / Aktör - ACI KAYBIMIZ)

Ahmet Selçuk İLKAN ( Şair )

İlkim KARACA (Sunucu / Yazar / Sanatçı)

Vehbi BARDAKÇI (Yazar)

Selma GÜNERİ ( Sanatçı )

Ekrem BORA (Sanatçı / Aktör - ACI KAYBIMIZ)

Ekin AKKAŞ (Pop Sanatçısı)

Cengiz AYDEMİR    ( Hukukçu /Jn.Bnb.S.T.M.)

M.Metin ŞENOL       (Tema Dnş.Orman Yük.Müh.)

Mehmet YAMAN (Çevre ve orman md.etüd PROJE md.)

Cihat TAMER (Sanatçı / Aktör)

Müjgan AĞRALI (Sanatçı / Aktrist)

Hikmet KARAGÖZ ( Ressam )

Kemal ÇEBİ (Küçükçekmece Belediye Başkanı)

Bahattin Başar (İş Bankası Emekli Müdürü)

Nurettin Karabulut (Sanayici/İsadamı)

Derneğimize Katkıda Bulunan Onur Üyelerimiz

Mustafa ACAR                         Kurucu Onur Üye         

Prof.Dr.Veysel EROĞLU          Çevre ve Orman Bakanı         

Avk.Tunay GÜRSEL                İSTÇEF Başkanı


Dr.Mürşit ALPMEN                  Yedikule Göğ.Hst.Bşk.Yrd.    

Kerim Gül                                 İşadamı                         

 


KOMİSYONLARIMIZ


KOMİTE BAŞKANI: NESRİN AKKOÇ
( SANATÇI / YAZAR / İKTİSATÇI / İST. ÇEV. KON. FED.DNŞ. )

ONURSAL BAŞKAN: ORHAN DOĞAN
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

1. KÜLTÜR-SANAT KOMİSYONU:

FİKRET HAKAN ( ONURSAL BAŞKAN - ACI KAYBIMIZ )
NESRİN AKKOÇ ( BAŞKAN )
HARUN KOLÇAK ( BAŞKAN - ACI KAYBIMIZ)
EKİN AKKAŞ ( ÜYE )
MEVLÜT AYDIN ( ÜYE )
AHMET ECE GÜLESİN ( ÜYE )
MUSTAFA TOPTAŞ ( ÜYE )
YUSUF ÖZKAN ( ÜYE )
BAHATTİN BAYRAM ( ÜYE )
FATOŞ DENİZCİ ( ÜYE )
HAFİZE UNCUOĞLU ( ÜYE )
SADETTİN DAYIOĞLU ( ÜYE )
AYSUN KARABULUT ( ÜYE )
M.FARUK YAVUZ ( ÜYE )
SERPİL KAMİLÇELEBİ ( ÜYE )

 

2. ÇEVRE KOMİSYONU:

EDİZ HUN ( ONURSAL BAŞKAN )
SELMA GÜNERİ ( ONURSAL BAŞKAN )
NESRİN AKKOÇ ( BAŞKAN )
BAHATTİN BAŞAR ( BAŞKAN )
TUNAY GÜRSEL ( DANIŞMAN )
HÜSNÜ DÜZEN ( ÜYE )
MEVLÜT AYDIN ( ÜYE )
ALİ SAMİ SAĞLAM ( ÜYE )
MEHMET SALTOĞLU ( ÜYE )
KADİR OSOYDAN ( ÜYE )
MEHMET ALTINORDU ( ÜYE )
BAHAR ÇAKMAK ( ÜYE )
ZABİT ÇAKMAK ( ÜYE )
ŞERİF TURAN ( ÜYE )
EROL IŞIK ( ÜYE )
GÖKTUĞ ÖNDER ( ÜYE )

 

3. EĞİTİM KOMİSYONU:

İZZET GÜNAY ( ONURSAL BAŞKAN )
CEVAT DURAK ( ONURSAL BAŞKAN )
GURBET ALTAYLI ( BAŞKAN )
NESRİN AKKOÇ ( ÜYE )
MEVLÜT AYDIN ( ÜYE )
ZÜHRE SERT ( ÜYE )
ÇİĞDEM TANYER ( ÜYE )
SİBEL DURAN ( ÜYE )
FATİH DURAN ( ÜYE )
ÇİĞDEM ÖZTÜRK ( ÜYE )
MUSTAFA TOPTAŞ ( ÜYE )
BAHATTİN BAŞAR ( ÜYE )
MEHMET ALTINORDU ( ÜYE )

 

4. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU:

İLKİM KARACA ( ONURSAL BAŞKAN )
AHMET SELÇUK İLKAN ( ONURSAL BAŞKAN )
SİBEL DURAN ( BAŞKAN )
MEVLÜT AYDIN ( ÜYE )
FATİH DURAN ( ÜYE )
KADİR OSOYDAN ( ÜYE )
GURBET ALTAYLI ( ÜYE )
ALİ SAMİ SAĞLAM ( ÜYE )
MEHMET SALTOĞLU ( ÜYE )
GÜLER PINARBAŞI ( ÜYE )
BAHATTİN BAŞAR ( ÜYE )
COŞKUN SERTER ( ÜYE )
ÖZKAN GÖLBAŞI ( ÜYE )

 

5. HUKUK KOMİSYONU:

EŞREF KOLÇAK ( ONURSAL BAŞKAN - ACI KAYBIMIZ)
HALİME OTLU ( BAŞKAN )
SADETTİN DAYIOĞLU ( ÜYE )
YAVUZ DAYIOĞLU ( ÜYE )
BAHATTİN BAYRAM ( ÜYE )

 

6. GENÇLİK KOLU:

NİDA SÜRMELİ                               ( GENÇLİK KOLU BAŞKANI)
MELİSA DUMAN                             ( ÜYE)

UMUT KAYNAK                               ( ÜYE)
ELİF AYDIN                                      ( ÜYE)
ALEYNA ÇAKAR                             ( ÜYE)
EYLUL BİRLİK                                 ( ÜYE)
ELİF SENA KARAMEHMETOĞLU  ( ÜYE)
MERVE KARAMEHMETOĞLU        ( ÜYE)

 

TÜM PROJELERİNİZ BU KOMİSYONLAR
TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

KOMİSYONLARIMIZA KATILMAK İÇİN: 05349888774

ETKİNLİKLER;

ÇEVRE BİLİNCİ GENÇLİK PANEL,EĞİTİM VE ETKİNLİKLERİ

3/4 MART KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ FUAR/PANEL

DÜNYANIN GELECEĞİ / GENÇ FİDAN ŞENLİĞİ (1 ÇOCUK/7 FİDAN)
1/5 HAZİRAN 2010 HAFTASI DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KAPSAMINDA…

DÜNYA ÇEVRE BİLİNCİ GELENEKSEL GENÇLİK ŞÖLENİ (19 MAYIS/21 HAFTASI )

GELENEKSEL GENÇLİK KAN BAĞIŞI VE SAĞLIK TARAMALARI
(ÜN. VE OKULLAR KAPSAMINDA)

GELENEKSEL HALK KAN BAĞIŞ KAMPANYALARI( HALK/KIZILAY)


BURS VE ETKİNLİKLERİMİZDEN BAZILARI

Çamlıca Kız Lisesi(…. adet öğrenci)
Umut Çocukları Derneği ( Muhtelif Destek)

İHTİYAÇ DESTEĞİ
Muhtelif ailelere maddi destek


2010 projeler

Lütfen yerlere tükürmeyiniz/mendil kullanınız
Çöplerinizi atmayınız / küllük kullanınız/Araçlarda poşet kullanınız
Dilinizi doğru kullanınız/Kavram kargaşası/Dil temizliği her bağlamda
Suyu dikkatli kullanınız/gelecek nesili de düşününüz
Ekmeği dilimle alınız/Çöpe atmayınız
Yolları kazmadan fotoğraflayınız / Kırık dökük,çukur bırakmayınız
Çocuklarımızın geleceği için(Her çocuk için) / 7 fide dikiniz lütfen
Vaktinizi boşa harcamayınız / zamanınızı doğru kullanınız
Temiz bir gelecek için/Oylarınızı ve alkışlarınızı bilinçli kullanınız
Çevre kirliliği(gürültü) yapmayınız / Yüksek sesli müzik ve korna çalmayınız
Çocuklar için Obeziteye hayır/Sağlıklı Beslenmeye EVET
Her Mobilya satışı için /……Ciro yüzdesi Fide dikiniz
Naylon poşete hayır/ eski filelere dönüyoruz
Bilgisayarcılar Kağıt israfını sonlandırınız/ Tüketim kadar fide dikiniz
Devlet Daireleri,Bankalar bilgi kağıtlarını küçültüyoruz(tel ft.gibi)
En Temiz Sokak/ Mahalle/Bölge/Belediyeyi seçiyoruz
Sağlıklı olmak için/Her yıl kan bağışlıyoruz,sağlık taramaları yaptırıyoruz

ÖNCE ÜRETİNİZ/SONRA TÜKETİNİZ

Sn……………………………………………….
Değerli dostumuz bu tüzük size iletildi ise mutlaka görüş ve katkılarınızdan yaralanmak ve sizi derneğimizde görmek istiyoruz Dünyamızın içinde bulunduğu durum ortada çocuklarımıza sağlıklı ve güvenilir bir dünya bırakmak için hep birlikte bir şeyler yapmaya ne dersiniz…!!!!
Sevgi ve Saygılarımızla
Başkan
Nesrin AKKOÇ
SANATÇI/İŞKADINI 
İstanbul Çevre Konseyi Federasyon
Danışmanı


BİLGİ /KATILIM İÇİN:
MAİL ADRESİ
info@dcbed.org.tr
neypareylul@hotmail.com
05349888774YORUM VE TEMENNİLER

1.Gön: Doç.Dr.Nigar PÖSTEKİ

Derneğin evrensel düşünen ve gezegenini koruyan insan yaratma ve bilinçlendirme amacını gerçekleştirme yönündeki çalışmalarında yolunun açık olmasını diliyorum. Pozitif düşünce ve gelecek nesiller için doğru ve düzgün yaşamak çok önemli. Bir eğitimci olarak insanları bilinçlendirmenin ve doğruyu öğretmenin hem kutsal hem de çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu zor ama dünyanın geleceği için yararlı yolda size ve derneğinize başarılar diliyorum.

Dünya kendisini kirleten ve hor kullanan insanları sırtından atarak yoluna devam edebilir. Ancak insanlık değişen çevre koşullarında varlığını sürdürmek için bilinçli yaşamak zorunda diye düşünüyorum.

Sevgilerimle,

Doç.Dr.Nigar PÖSTEKİ2.GÖN. BAHATTİN BAŞAR
EMEKLİ BANKACI/YÖNETİCİ

- Sevgili Dostum Nesrin ;

Sözlerime A.Enistein' bir sözü ile başlamak istiyorum : Aynı koşullarda gelişen benzer olaylardan farklı sonuçlar beklemek, yalnız ahmakların umudu
olabilir.

Bugün binbir emekle oluşturmaya çalıştığınız Derneğinizle,çevre bilincinin geliştirilerek mevcut koşulların değiştirilmesi hedefi, bizlere ; çağdaş,temiz,herkesin biribirine
saygılı,hoşgörülü, egitimli bir toplumun oluşturacağı yeni bir dünya yaratılması olanağı sağlayacaktır.

Bu çok değerli çalışmalarınız nedeniyle sizleri içtenlikle kutluyorum. Beni aranızda görme arzunuzu onur ve gururla karşlıyor, başarılarnızın devamı dileklerimle
sevgilerimi,saygılarımı sunuyorum.


Bahattin Başar
Emekli Bankacı

***   
5. Gön. Dr.Ahmet ŞAŞMAZLAR
Kağıthane Klinik sahibi
 
 
Böyle bir oluşum içerisinde bulunmaktan mutluluk duyarım.
Sevgiyle kalınız
Dr Ahmet Şaşmazlar
 
********************************************************************************
4. Gön: CİOFF BAŞKANI SAVAŞ TUĞSAVUL
 
ÇOK DEĞERLİ NESRİN AKKOÇ
Harikulade güzel bir konuyu (konuları) içeren örgüt çalışmalarınız için sizleri kutlar başarılarınızın devamını  dilerim
sevgiyle kalın
 
CİOFF (dünya folklor festivalleri ve  geleneksel el sanatları konseyi)
TÜRKİYE başkanı
SAVAŞ TUĞSAVUL

Telefon: 05349888774

Sarıyer Demirciköy Sanatçılar Sitesi No: 12 Sarıyer / İSTANBUL

Çatalca Erguvan Kent Konakları A14 D: 2 Çatalca / İSTANBUL

iletisim@dcbed.org